Nyheter 2013

9 augusti 2013

Skattehöjning med därpå följande åtal för skattebedrägeri förbjudet enligt högsta domstolen

HD frångick sin tidigare tolkning genom att anse att ett hinder för att pröva ett åtal om skattebedrägeri föreligger redan då beslutanderätt om en skatteförhöjning utövats i beskattningsförfarandet antingen genom att en skatteförhöjning blivit påförd eller genom att man avstått från att påföra en förhöjning.

Europeiska människorättsdomstolen har i rättspraxis under de senaste åren betonat att skattehöjning kan anses utgöra ett brottsmål (Jussila mot Finland dom 23.11.2006, punkt 35 och dom 16.9.2009, Ruotsalainen mot Finland). Sålunda kan artikel 4, sjunde tilläggsprotokollet i Europakonventionens förbud mot dubbel bestraffning (Ne bis in idem), här anses vara tillämplig.

Tidigare praxis skattehöjningar gjorde inget hinder för att parallella processer kunde föras samtidigt eftersom Ne bis in idem ansågs få verkan först efter att besvärstiden gått ut. Högsta domstolens färska ställningstagande visar nu att hinder föreligger för process också då beslutet ännu inte vunnit laga kraft.

I och med att den nya tolkningen även kan komma att gälla retroaktivt, kan möjligheter öppnas för den som dömts för skattebrott samt utdömts betala skattetillägg att begära återbrytning.

Emanuel Eriksson

Källa: http://www.finlex.fi

26 juni 2013

Ny lag om andelslag träder i kraft vid ingången av nästa år

Andelslagens verksamhetsmöjligheter ökas bl.a. genom att formföreskrifterna blir färre och enklare samt genom att bestämmelserna görs mer dispositiva för att t.ex. underlätta anskaffningen av finansiering. För att klargöra den rättsliga grunden för andelslagens verksamhet intas det i lagen bestämmelser om flera sådana omständigheter och förfaranden som för närvarande framgår endast av rättspraxis.

Den klarare regleringen underlättar i synnerhet små andelslags verksamhet. I fortsättningen är det i praktiken lika lätt att bilda ett andelslag som ett aktiebolag, eftersom det räcker med en stiftande medlem. Enligt den gällande lagen krävs det minst tre medlemmar för att bilda ett andelslag.

Nuvarande andelslag behöver inte ändra sin verksamhet till följd av den nya lagen. Den nya lagen erbjuder främst nya alternativ för att ordna verksamheten och skaffa finansiering.

Källa: Justitieministeriet, www.om.fi

25 juni 2013

Erika Lindholm jobbar hos oss i sommar

Erika Lindholm, 23 år, jobbar även denna sommar på Uotila & Mattsson Ab. Hon jobbar hos oss från 25.6.2012 till 19.8.2012. Erika är född och uppvuxen i Mariehamn men bor sedan tre år tillbaka i Nederländerna. Hon studerar på kandidatprogrammet European Law School vid Maastricht University.

17 juni 2013

Emanuel Eriksson anställd under sommaren 2013

Denna sommar jobbar Emanuel Eriksson, 22 år, hos oss. Han är född och uppvuxen i Mariehamn men bosatt i Helsingfors där han studerar vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Emanuel jobbar hos oss under tiden 17.6.2013 -  16.8.2013. 

25 januari 2013

Uotila & Mattsson Ab söker en jurist

Vi ser gärna att du har några års arbetserfarenhet eller fullgjord domstolspraktik samt språkkunskaper i engelska och finska. För ytterligare information kontakta gärna vicehäradshövding Tony Wingert eller vicehäradshövding Andreas Carlsson på telefon +358-18-13 366. 

Skicka din ansökan per e-post till tony.wingert@uotilamattsson.fi eller per post till Uotila & Mattsson Ab, Nygatan 7 B, AX-22100 Mariehamn, Åland.

Din ansökan vill vi ha senast onsdagen den 8 februari 2012.