Nyheter 2016

30 december 2016

Ändringar i arvs- och gåvoskatt vid ingången av 2017

Arvs- och gåvobeskattningen ska lindras på alla nivåer i skatteskalorna. I gåvobeskattningen sänks den högsta skattesatsen i skatteklass I från 20 % till 17 % och i arvsbeskattningen till 19 %. I skatteklass II för gåvo- och arvsbeskattningen sänks skattesatsen från 36 % till 33 %.

Den partiella skattefriheten för ekonomiskt stöd slopas för försäkringsersättning som betalas till en nära anhörig eller dödsboet med anledning av arvlåtarens död. Förfarandet kommer att ha ett års övergångstid, dvs. de gamla bestämmelserna kommer att tillämpas under ett år efter att den nya lagen har trätt i kraft.

Det minsta beloppet som ska gåvobeskattas höjs från nuvarande 4 000 euro till 5 000 euro.

I arvsbeskattningen höjs makeavdraget från 60 000 euro till 90 000 euro och minderårighetsavdraget från 40 000 euro till 60 000 euro.

I fortsättningen kommer inte arvsskatt att indrivas i utsökningsväg. Arvsskatten ska inte ligga till grund för en ansökan om konkurs för den skattskyldige och inga uppgifter om arvskatten antecknas i skatteskuldsregistret innan två år har förflutit från den första förfallodagen för skatten. Normal dröjsmålsränta ska tas ut för denna tid.

 

Källa: Skatteförvaltningen, www.vero.fi

28 juni 2016

Pernilla Rönnberg anställd under sommaren 2016

Pernilla Rönnberg, 20 år, är anställd hos Uotila & Mattsson Ab denna sommar. Hon är född och uppvuxen i Mariehamn men sedan ett år tillbaka bosatt i Helsingfors där hon studerar vid Helsingfors Universitets juridiska fakultet. Pernilla jobbar hos oss under tiden 27.06.2016 - 12.08.2016.