Nyheter 2020

3 juli 2020

Tillfällig ändring av konkurslagen 2 kap. 3 § - Presumtion om insolvens

En temporär ändring av konkurslagen 2 kap. 3 § gäller under tiden 1.5.2020-31.10.2020. Ur 2 mom. stryks temporärt 3 punkten. Detta innebär att presumtionen, enligt vilken en gäldenär ska anses vara insolvent om gäldenären har underlåtit att betala en klar och förfallen fordran inom en vecka efter att ha fått borgenärens uppmaning att betala fordran, inte tillämpas under 1.5.2020-31.10.2020. I och med ändringen antas alltså inte en gäldenär vara insolvent på den grunden att gäldenären har underlåtit att betala en klar och förfallen fordran inom en vecka efter att ha fått borgenärens uppmaning att betala fordran. I det inledande stycket och i 1 och 2 punkten i momentet har inga ändringar gjorts. Paragrafens 3 mom. stryks tillfälligt, eftersom det gäller tillämpningen av 2 mom. 3 punkten. 

Gäldenären kan fortfarande försättas i konkurs på ansökan av borgenären, om borgenären visar att gäldenären inte kan betala sina skulder när de förfaller till betalning och att denna oförmåga är bestående. Det är även möjligt att påvisa insolvens på annat sätt än på basis av presumtion. 

Ett ytterligare syfte med den temporära ändringen är att förhindra att betalningsuppmaningar med hot om konkurs används vid indrivning när ett företags betalningssvårigheter har uppstått nyligen och således sannolikt beror på coronavirussituationen. Enligt 4 § i lagen om indrivning av fordringar (513/1999) får det vid indrivning inte användas ett förfarande som strider mot god indrivningssed eller som annars är otillbörligt mot gäldenären. Ifall det inte är möjligt att försätta gäldenären i konkurs genom betalningsuppmaning med hot om konkurs, är det inte heller förenligt med god indrivningssed att använda en betalningsuppmaning med hot om konkurs som metod för indrivningar. 

Presumtionen om insolvens i 3 § 2 mom. 3 punkten ska i fortsättningen även tillämpas i två fall. För det första ska bestämmelsen tillämpas om gäldenären har delgetts betalningsuppmaningen före lagen trädde i kraft. Övergångsbestämmelsen är till denna del likadan som i lag 664/2019, genom vilken 2 kap. 3 § 2 mom. 3 punkten i konkurslagen senast ändrats. Bestämmelser om delgivning av betalningsuppmaningen till gäldenären finns i 3 mom. i 3 §. För det andra ska den presumtion om insolvens i 3 § 2 mom. 3 punkten i fortsättningen tillämpas, om gäldenären tidigare än två månader före lagen trädde i kraft har underlåtit att uppfylla sina förpliktelser gentemot en borgenär som ansökt om att gäldenären ska försättas i konkurs. Avsikten är att den tillfälliga lagändringen riktas till de gäldenärer vars ekonomiska svårigheter beror på coronaviruspandemin. Om en gäldenär inte har uppfyllt sina förpliktelser tidigare än två månader före lagen trädde i kraft, beror detta inte enbart på ekonomiska svårigheter som orsakats av den rådande coronavirussituationen. Det finns ingen anledning att försvåra eller fördröja inledandet av konkursförfarandet för företag som redan innan coronavirussituationen har haft allvarliga ekonomiska svårigheter. 

Målet med den temporära ändringen är att förhindra att det uppstår situationer där företag som drabbats av betalningssvårigheter på grund av pandemin försätts i konkurs om företagets svårigheter att uppfylla sina förpliktelser har uppstått nyligen och således sannolikt beror på coronavirussituationen. Genom detta vill man skydda företag som före coronaviruspandemin uppfyllt sina förpliktelser och säkerställa att de som skulle kunna betala sina skulder efter att coronavirussituationen lättat inte försätts i konkurs. Eftersom möjligheten till indrivning genom betalningsuppmaningar med hot om konkurs även begränsats när företagets svårigheter att uppfylla sina förpliktelser uppstått nyligen och således sannolikt beror på coronavirussituationen förbättras ytterligare företagens möjlighet att klara sig genom pandemin.

Källor:

Konkurslag (120/2004), lagen om indrivning av fordringar (513/1999), Regeringens proposition RP 46/2020

2 juli 2020

Kiara Smulter praktiserar hos oss i sommar

Under sommaren praktiserar juridikstuderande Kiara Smulter hos oss. Kiara är 20 år gammal och född och uppväxt i Mariehamn. Hon studerar juridik på sitt första år vid Helsingfors universitet och studerar även finansiering och investering på Hanken. Kiara planerar att inrikta sig på affärsjuridik.

Välkommen till oss! Kiara når du via växeln, 018-13 366. 

6 maj 2020

Tillfällig lag möjliggör senareläggning av bolagsstämmor och andra årsmöten 2020

I syfte att begränsa coronavirusets spridning har riksdagen antagit tillfällig lagstiftning (FFS 290/2020) som möjliggör senareläggning av bolagsstämmor och andra årsmöten.

Enligt aktiebolagslagen ska ordinarie bolagsstämma hållas inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång. Genom den tillfälliga lagen möjliggörs en avvikelse från detta så att den ordinarie bolagsstämma som ska hållas efter den räkenskapsperiod som löpt ut under tidsperioden den 30 september 2019 till den 31 mars 2020 kan skjutas fram och hållas senast vid utgången av september 2020. Detta undantag gäller även andra i lag föreskrivna tidpunkter för bolagsstämma och vad som i bolagsordningen anges om tidpunkten för den ordinarie bolagsstämman.

Den tillfälliga lagen omfattar även motsvarande möjligheter för andelslag, föreningar och andra former av sammanslutningar att skjuta fram sina respektive årsmöten till slutet av september 2020.

I den tillfälliga lagen stadgas att bokslutet och verksamhetsberättelsen för den räkenskapsperiod som löpt ut under tidsperioden 30 november 2019 till den 29 februari 2020 ska upprättas senast den 30 juni 2020.

Lagen trädde i kraft den 1 maj 2020 och gäller till och med den 30 september 2020. 

11 februari 2020

Sofia Pensar nyanställd jurist

Sedan den 10 februari 2020 jobbar Sofia Pensar som jurist hos oss. Sofia är född och uppvuxen i Mariehamn och har en juristexamen från Stockholms universitet samt en LL.M. i Law and Technology från Tilburg University i Nederländerna. Tidigare har Sofia arbetat som jurist både inom den privata och offentliga sektorn, bland annat vid Ålands landskapsregering. Närmast kommer Sofia från en internationell affärsjuridisk advokatbyrå i Stockholm, Bird & Bird. Hos Bird & Bird har Sofia främst arbetat med frågor rörande dataskydd och integritet samt med kommersiella avtal.

Sofia Pensar nås på  telefon +358 40 179 9432  och e-post: sofia.pensar@uotilamattsson.fi