Tillfällig lag möjliggör senareläggning av bolagsstämmor och andra årsmöten 2020

Publicerad: 3 juli 2020

I syfte att begränsa coronavirusets spridning har riksdagen antagit tillfällig lagstiftning (FFS 290/2020) som möjliggör senareläggning av bolagsstämmor och andra årsmöten.

Enligt aktiebolagslagen ska ordinarie bolagsstämma hållas inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång. Genom den tillfälliga lagen möjliggörs en avvikelse från detta så att den ordinarie bolagsstämma som ska hållas efter den räkenskapsperiod som löpt ut under tidsperioden den 30 september 2019 till den 31 mars 2020 kan skjutas fram och hållas senast vid utgången av september 2020. Detta undantag gäller även andra i lag föreskrivna tidpunkter för bolagsstämma och vad som i bolagsordningen anges om tidpunkten för den ordinarie bolagsstämman.

Den tillfälliga lagen omfattar även motsvarande möjligheter för andelslag, föreningar och andra former av sammanslutningar att skjuta fram sina respektive årsmöten till slutet av september 2020.

I den tillfälliga lagen stadgas att bokslutet och verksamhetsberättelsen för den räkenskapsperiod som löpt ut under tidsperioden 30 november 2019 till den 29 februari 2020 ska upprättas senast den 30 juni 2020.

Lagen trädde i kraft den 1 maj 2020 och gäller till och med den 30 september 2020.