Verksamhetsområden

Juridiska tjänster

 • bolags- och avtalsrätt
 • obligationsrätt
 • konkurrensrätt
 • konkurs- och insolvensrätt
 • arbetsrätt
 • skadeståndsrätt
 • kommunal- och förvaltningsrätt
 • miljörätt
 • familjerätt
 • lantmäteriförrättningar
 • jorddomstolsärenden
 • civilmålsrättegångar
 • rättegångar vid förvaltnings- och specialdomstolar

 
Ekonomiska och administrativa tjänster

 • skatterådgivning för företag
 • konsultverksamhet gällande redovisning, bokslut och administration
 • företagsvärdering
 • generationsväxling, omstrukturering av företag
 • företagsförsäljning, upplägg