Verksamhetsområden

Juridiska tjänster

 • rättegångar och tvister i domstol
 • affärsjuridik, bolags- och avtalsrätt
 • sjö- och transporträtt
 • offentlig upphandling
 • kommunal- och förvaltningsrätt, dataskyddsärenden
 • miljörätt, bygglovsärenden
 • lantmäteriförrättningar och jorddomstolsärenden
 • arbetsrätt
 • familjerätt och arvsrättsliga frågor och tvister
 • likvidation av bolag och konkursärenden
 • målsägandeombud vid brottmålsärenden
 • styrelseuppdrag i bolag

 
Ekonomiska tjänster

 • generationsväxling och förskott på arv
 • värdering av företag
 • ombildning av företag
 • skattebesvär
 • rådgivning vid företagsförvärv och omstrukturering